دوره های آموزشی

کرونا و محیط زیست

کرونا و محیط زیست

گفتاورد
1
0 تومان
کرونا و امر اجتماعی

کرونا و امر اجتماعی

افکار عمومی و سیاست ورزی رسانه ای

گفتاورد
1
0 تومان
زبان و ادبیات در عصر کرونا

زبان و ادبیات در عصر کرونا

گفتاورد
1
0 تومان
الهیات کرونا

الهیات کرونا

گفتاورد
2
0 تومان
کرونا و جامعه ایرانی

کرونا و جامعه ایرانی

گفتاورد
1
0 تومان