دوره های آموزشی

تست رایگان

تست رایگان

گفتاورد
3
0 تومان
مناسک در شهر

مناسک در شهر

با ارائه ناصر فکوهی

گفتاورد
2
0 تومان
تکوین قانون در ایران

تکوین قانون در ایران

با ارائه داوود فیرحی

گفتاورد
2
0 تومان
کرونا و محیط زیست

کرونا و محیط زیست

گفتاورد
1
0 تومان
کرونا و امر اجتماعی

کرونا و امر اجتماعی

افکار عمومی و سیاست ورزی رسانه ای

گفتاورد
1
0 تومان
الهیات کرونا

الهیات کرونا

گفتاورد
2
0 تومان
کرونا و جامعه ایرانی

کرونا و جامعه ایرانی

گفتاورد
1
0 تومان
 نقش بانکداری در توسعه بر مبنای اقتصاد مقاومتی

نقش بانکداری در توسعه بر مبنای اقتصاد مقاومتی

نشست «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت »

گفتاورد
0
1,000 تومان
پدیدار شناسی هنر

پدیدار شناسی هنر

در جست و جوی شناخت خیال انگیز

گفتاورد
10
0 تومان